Search form

Markos 9:43

43Kamhan minpamolinged si Hisos kaniran nga nagalaong nga kon anhinang ya alima mo ka maonga ipaheneng gazed ya alima mo singed ka otdon iton. Kay bisan mapiang di ko ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya alima mo makadara iton kanmo ngaro ka impirno

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index