Search form

Markos 9:45

45Bisan ya paa mo kon andara iton kanmo ka paghinang ka maonga ipaheneng mo ya paa mo singed ka otdon mo iton. Kay bisan mapiang di ko ka dini pen iko ka kalibotan waray bali kay mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay kon diri mo ipaheneng ya paa mo makadara iton kanmo ngaro ka impirno

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index