Search form

Markos 9:49

49Kamhan indogangan ni Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga bisan sin-o ya kalibotanon kinahanglan an-azi iza ka mga kalised dazaw antoon iza ka pagbineetan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index