Search form

Markos 9:5

5Kamhan minlaong si Pidro kan Hisos nga Ginoo, madazaw ya kantang pagtipon dini. Kon somogot ko hinangen nami ya mga tolong bolos nga tal-ob. Kanmo ya isa. Kan Moysis ya isa. Kan Iliyas ya isa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index