Search form

Markos 9:7

7Kamhan intamdengan siran ka inarak daw nabatian ya saba dizan ka inarak nga nagalaong nga wani ya kanaong Maanak nga naazakan. Magtoo gazed kamo ka toong mga panaba kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index