Search form

Markos 9:9

9Na, paglogsong pen niran ngambaba mintogon si Hisos kaniran nagalaong nga hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Mabohi sab hao kay-an pagbalik garing ka lebeng anipen kon ipanan-og mazo ya kamazong nakitan kazina ka daked pen kita ka bobong.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index