Search form

Matiyo 1:11

11Kamhan minliwat si Hosiyas kan Hikoniyas daw ya toong mga lomon nga podo amaama. Minliwat si Hosiyas kaniran kawandini pen ka pagpanbihag pen na mga taga Babilonya ka mga Yodayo doro ka dapit nga Babilonya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index