Search form

Matiyo 1:16

16Kamhan minliwat si Hakob kan Hosi nga bana ni Mariya. Kamhan min-anak si Mariya kan Hisos nga inngaranan kan Kristo. Na, ya kahologan na ngaran nga Kristo ani ya hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index