Search form

Matiyo 1:17

17Na, ya mga kaliwatan sokad pen kan Abraham ngaro kan Dabid nga karaang hari napolo may opat ya pagsonodsonod ka mga kaliwatan. Kamhan sokad kan Dabid ngaro ka panahon ka pagpanbihag na mga taga Babilonya ka mga Yodayo ngaro ka dapit nga Babilonya napolo may opat gihapon ya pagsonodsonod ka mga kaliwatan. Kamhan sokad kaiton hangtod ka pagkatao ni Kristo napolo may opat gihapon ya pagsonodsonod ka mga kaliwatan. Ani ini ya lista na mga kaapoan ni Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index