Search form

Matiyo 1:19

19Kamhan nakahena-hena si Hosi nga ansabot iza ka ginikanan ni Mariya kay ambelag iza kontana kan Mariya. Silaong ni Hosi nga nakasala si Mariya ambaza kay wara si Mariya makasala kay garing ka Diyos ya toong nakabdesan. Diri si Hosi ampanaba dizan ka howis nga nakabdesan di si Mariya kay basi anhatag kan Mariya ka kasipeg piro gosto iza ambelag kan Mariya kay antoman kontana iza ka balaed ni Moysis nga diri anminze ka nakabdesan nga babazi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index