Search form

Matiyo 1:20

20Kamhan pagkatorog ni Hosi impatag-inep iza na Ginoo. Dizan ka toong tag-inep watoy sinogo garing ka Diyos nga nagalaong nga Hosi nga kaliwat ni Dabid nga karaang hari, diri ko magkahaldek ka pagpangasawa kan Mariya kay nakabdesan di iza na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index