Search form

Matiyo 10:1

1Na, pagkakamhan kaiza inpatipon ni Hisos ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. Kamhan intagan siran naiza ka gahem ka pagpadalagan ka mga maonga nga nagahari ka hinawa na mga tao. Intagan isab siran ka gahem ka pagpanbahaw ka bisan ono nga masakit daw kaloza na lawas na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index