Search form

Matiyo 10:11

11Na, bisan ono ya datnganan mazo nga longsod kon bariyo mangita kamo ka tao nga an-abiabi kamazo. Kamhan maghela kamo dizan ka toong lagkaw hasta ka pagpanaw mazo doro ka mga laing bariyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index