Search form

Matiyo 10:16

16Manalinga kamo! Pakarohon kamo nao ka mga salaan nga tao. Singed siran ka mga maiseg nga ido. Kamhan dizan kaniran ya batasan mazo singed ka batasan na mga karniro nga waray kaiseg. Agon kinahanglan magpakalaki kamo paglikay ka batasan nga maonga dazaw diri kamo madaeg. Magbineetan kamo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index