Search form

Matiyo 10:17

17Maghamarag kamo kay dadhen kamo niran doro ka hokmanan bisan waray sala mazo. Kamhan dalem ka mga singbahan na mga Yodayo pamagbonalan isab kamo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index