Search form

Matiyo 10:2

2Na, ya ngaran na mga sinarigan ani ya apostolis. Ya primiro ani si Simon nga indagnazan kan Pidro. Sonod si Andris nga toong manghod. Kamhan ya maglomon nga si Santiago daw si Howan. Mga maanak siran ni Sibidiyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index