Search form

Matiyo 10:22

22Magakontarahan sab kamo na tanan mga tao kay hao ya insakopan mazo. Na, bisan sin-o ya makaanget ka mga pagdaegdaeg keteb ka pagkatapos naiton nga mga kalised, mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index