Search form

Matiyo 10:23

23Kon magadaegdaegen kamo dizan ka isang bariyo domalagan kamo ngaro ka laing longsod. Panabaen ta kamo nga ka diri pen kamo makadateng ka tanan mga bariyo ka lopa nga Israil ambalik gazed hao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index