Search form

Matiyo 10:25

25Agon ya kaazi na tao nga nagatoon singed iton ka kaazi na toong maistro. Bisan ya kaazi na oripen singed iton ka kaazi na toong amo. Hao nga kamazong maistro kon magngaran ya tao kanao kan Satanas nga tag-iza ka mga maonga labi pen sab ya pagngaran niran kamazo ka maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index