Search form

Matiyo 10:28

28Diri kamo magkahaldek ka mga tao nga ampatay ka lawas mazo kay bisan patazen niran ya lawas mazo, ya ispirito mazo diri gazed mapatay niran. Magkahaldek kamo hinoa ka Diyos kay iza ya makapatay ka kamazong ispirito daw lawas doro ka impirno.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index