Search form

Matiyo 10:29

29Kamhan dakola isab ya kalooy na Diyos ka mga tao. Diri iza malipat ka bisan ono nga inhinang naiza. Bisan ya mga maza, ya pagpalit ka dowang bolos zis sintabos ka lamang. Kamhan waray isa kaniran nga maholog ka lopa kon waray pagtogot na Diyos nga kamazong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index