Search form

Matiyo 10:30-31

30-31Mahal kamo ka pagkamahal na mga maza. Agon diri kamo magkahaldek ka hinang na mga tao kamazo kay aligarahen gazed kamo na Diyos. Bisan ya bohok dizan ka olo mazo, imbilang na Diyos daan kon pirang ka legas ya bohok mazo.

32Na, dizan ka mga tao bisan sin-o ya ankilala kanao siran gihapon ya makilalhan nao dizan ka kanaong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index