Search form

Matiyo 10:32

32Na, dizan ka mga tao bisan sin-o ya ankilala kanao siran gihapon ya makilalhan nao dizan ka kanaong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index