Search form

Matiyo 10:35

35Kamhan dizan ka isang pamiliya ampakig-away ya maanak nga amaama ka toong ama. Ampakig-away sab ya maanak nga babazi ka toong ina. Ampakig-away sab ya ogangan nga babazi ka toong ogangan nga bozag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index