Search form

Matiyo 10:4

4Kamhan si Simon nga masinopaken ka hari nga Romanhon daw si Hodas nga taga Kariyoti ani ya an-edlaw kan Hisos. Ani ini ya mga ngaran na mga sinarigan ni Hisos nga napolo may dowa siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index