Search form

Matiyo 10:5

5Kamhan insogo siran ni Hisos nagalaong nga diri kamo mag-azi dizan ka mga dalan na mga tao nga diri kon Yodayo daw ya mga bariyo nga hel-anan na mga taga Samariya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index