Search form

Matiyo 11:1

1Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka toong mga sinarigan nga napolo may dowang ka tao siran, minpasinged iza ngaro ka mga iba nga longsod na mga Yodayo kay ansindo pen iza kaniran daw ipasabot sab ya mga panaba na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index