Search form

Matiyo 11:14

14Kon mintoo di kamo ka kanirang mga panan-og antoo disab kamo nga si Howan ani gazed ya singed kan Iliyas nga impanan-og niran daan nga ambalik ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index