Search form

Matiyo 11:18

18Singed kaiton ya batasan na mga Yodayo kay izang pagkarini ni Howan nagaanget iza pagkaen, wara iza mag-inem ka makahebeg nga imnenen. Kamhan minlaong ya mga tao nga inboang si Howan na mga maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index