Search form

Matiyo 11:2

2Na, si Howan nga Magbenzagay doro pen iza ka prisohan. Kamhan pagpakabati ka naiza ka mga inhinang ni Kristo impakaro naiza ya toong mga sakop kan Kristo kay ampapangotana

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index