Search form

Matiyo 11:20

20Kamhan minsogod si Hisos pagbaldeng ka mga taga longsod nga mga dapit nga inhinangan naiza ka mga madazaw nga kaberenganan kay wara siran magbiza ka mga maongang hinang niran bisan impakita naiza ya toong gahem paghinang naiza ka madazaw dizan kaniran. Minbaldeng iza kaniran

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index