Search form

Matiyo 11:21

21nagalaong nga kamo nga taga Korazin daw taga Bitsayda, magalised gazed kamo kay-an! Kay bisan minkita kamo ka kanaong inhinang nga madazaw nga kaberenganan wara kamo maghinelsel ka kamazong mga sala. Kon ipakita nao ini nga mga magazong hinang dizan ka mga taga Tiro daw taga Sidon nga mga maongang tao kawandini pen, magahinang gazed siran ka batasan niran ka paghinelsel nga ambado ka maongang bado. Kamhan ambo-bo sab siran ka alibo ka kanirang olo ka paghinelsel.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index