Search form

Matiyo 11:22

22Agon kay-an ka tirmino na Diyos ka pagbetang ka silot ka mga tao ya silot naiza kamazo labaw pen iton ka silot naiza ka mga taga Tiro daw taga Sidon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index