Search form

Matiyo 11:23

23Minbaldeng sab si Hisos ka mga taga longsod nga Kapirnaom nagalaong nga kamo nga mga taga Kapirnaom, bisan nagahela hao dizan kamazo diri gazed kamo maghena-hena nga dakola ya kamazong ngaran dizan ka Diyos. Kay ipaababa gazed ya ngaran mazo kay wara kamo magbiza ka maongang hinang mazo. Madara gazed kamo baba ka inpirno. Kay kawandini pen kon inhinang nao ya mga madazaw nga kaberenganan doro ka maongang longsod nga Sodoma singed ka mga inhinang nao doro kamazo madazaw pen itong longsod, diri masonog.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index