Search form

Matiyo 11:24

24Agon kay-an ka tirmino na Diyos ka pagbetang ka silot ka mga tao ya silot naiza kamazo labaw pen iton ka silot naiza ka mga taga Sodoma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index