Search form

Matiyo 11:25

25Pagkakamhan kaiza minlaong si Hisos ka toong Ama nga Diyos nga Ama nao nga tag-iza ka kalangitan daw kalibotan, palad pen kay ya mga tao nga hopaw ya kanirang pagtoo wara mo siran pasabota ka kanaong sindo bisan kon ataas ya kanirang grado. Piro ya mga ansarig kanao bisan geramay ya kanirang kahagdamanan siran ya impasabot mo ka kanaong sindo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index