Search form

Matiyo 11:5

5Kay hao ya magahatag ka pagkita ka mga nabota. Indazaw sab nao ya lawas na mga napiang. Indazaw sab nao ya lawas na mga kagiden. Minhatag hao ka pagpakabati ka mga bengel. Imbohi sab nao ya mga napatay nga tao. Ipasabot sab nao ka mga pobri ya sindo mahitenged ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index