Search form

Matiyo 11:7

7Pagpakaoli ka na mga sakop ni Howan minpangotana si Hisos ka mga tao mahitenged kan Howan nga nagalaong nga izang mahon-a pen pagkaro mazo dizan kan Howan doro ka kamingawan daw ono ya tozo mazo? Daw anseleng kamo kontana ka tigbaw nga nagapapalidpalid ka hangin? Diri.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index