Search form

Matiyo 12:1

1Na, may isang ka Sabado dizan ka homazan nagaazi si Hisos. Na, ya Sabado ani ya tigpahimlay na mga Yodayo. Kamhan imbengtas ya toong mga sinarigan. Agon nagapangitlo siran ka mga homay kay kanen niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index