Search form

Matiyo 12:10

10Na, dizan disab may tao nga diri mahingas ya pikas nga toong alima. Kamhan nagapaniid ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo kan Hisos kay awazen iza niran kontana. Agon nangotana siran kan Hisos nga ya balaed na Diyos mahitenged ka aldaw nga tigpahimlay daw itogot ka pagbahaw ka lawas na tao kon diri?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index