Search form

Matiyo 12:11

11Minsambag si Hisos nga simpan may kamazong bohien nga karniro. Kamhan naholog iton dalem ka gahong. Na, bisan aldaw nga tigpahimlay kaiza batonon mazo gazed ya bohien nga naholog dalem ka gahong.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index