Search form

Matiyo 12:17

17Na, ya batasan ni Hisos ani ya nakatoman ka panan-og ni Isayas nga karaang propita na Diyos. Kay kawandini pen nagalaong iza nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index