Search form

Matiyo 12:2

2Pagpakapaniid ka na mga Parasiyo kanin Hisos minbaheg siran nagalaong nga paka selengi! Minlapas gazed ya kanmong mga sakop ka balaed na Diyos kay koman nga tigpahimlay min-ani baza siran ka homay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index