Search form

Matiyo 12:28

28Minsazep gazed kamo kay ya Madazaw nga Ispirito na Diyos ani ya mintabang kanao ka pagpabogaw ka mga maonga. Kamhan ipasabot di na Diyos kamazo nga dini kamazo mindateng di gazed ya hari nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index