Search form

Matiyo 12:29

29Pamolinged ini nga dizan ka lagkaw na kesgan nga tao kinahanglan ektan ya kesgan nga tao anipen kawaten ya toong mga betang. Singed si Satanas ka kesgan nga tag-iza ka lagkaw. Hao kay nakadaeg kan Satanas. Agon papanawen disab nao ya toong mga sinogo dizan ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index