Search form

Matiyo 12:30

30Indogangan pen ni Hisos paglaong ka mga Parasiyo nga kamo nga mga Parasiyo, magtaremdem kamo nga ya mga diri ansakop kanao ani ya ansopak kanao. Ya mga diri antabang ka mga tao ka pagsakop kanao ani ya nakalaag ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index