Search form

Matiyo 12:31

31Bisan ono ya sala na mga tao daw ya pagpanaba niran ka maonga mahitenged ka Diyos, kon anhinelsel siran pasaylohon siran na Diyos. Piro ya pagpanaba niran ka maonga mahitenged ka Madazaw nga Ispirito na Diyos, diri gazed pasaylohon na Diyos ya kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index