Search form

Matiyo 12:34

34Singed iton kamazo. Nagabatasan isab kamo singed ka mga halas nga polos maonga ya batasan. Diri kamo mahagdam pagpanaba ka madazaw kay maonga ya kamazong beet. Kay bisan ono ya panaba na tao garing iton ka toong hena-hena.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index