Search form

Matiyo 12:39

39Minsambag si Hisos nga ampangazo kamo kanao ka timaan kay mga salaan sa kamo nga tao. Imbizaan disab mazo ya pagtoo mazo ka matood nga Diyos. Anikay timaan kamazo ya singed kan Zona nga karaang propita na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index