Search form

Matiyo 12:40

40Kay kay-an ya pagkabohi nao pagbalik garing ka lebeng singed iton ka pagkabohi ni Zona garing dalem ka tinai na dakolang isda. Kay kawandini pen tolong ka aldaw ya toong paghela dalem ka tinai na dakolang isda. Na, kay-an ka pagkapatay nao tolong ka aldaw gihapon ya kanaong paghela dalem ka lebnganan. Kamhan mabohi hao pagbalik.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index